Quản trị mạng Microsoft nâng cao – MCSE
Microsoft Certified System Engineer

1. Tổng quan
Đây là chương trình đào tạo chuyên ngành kỹ sư hệ thống mạng của Microsoft. Sau khi bạn đã hoàn tất chứng chỉ MCSA 2003, bạn cần học thêm 3 chứng chỉ bắt buộc sau đây để trở thành một MCSE 2003.
70-293: Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-294: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
Chọn một trong 2 môn sau:
70-297: Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
70-298: Designing Security for a Microsoft Windows Server 2003 Network
2. Phương pháp và điều kiện học tập
Bạn học theo dạng lý thuyết phối hợp với thực hành LAB tại chỗ theo hướng dẫn của GV. Các bài học được cụ thể hóa thành các tình huống thực tế trong đời thật để bạn biết cách áp dụng.
Để hoàn tất các chứng chỉ bạn phải làm các để tài theo nhóm hoặc cá nhân với sự hướng dẫn của GV. Đây là cơ hội để bạn đào sâu nghiên cứu từng vấn đề chi tiết. Đặc biệt, học viên thực hành trên máy chủ ảo VPS để làm quen với công nghệ máy chủ và ảo hóa.
3. Chứng chỉ quốc tế
Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện bạn sẽ được ôn tập, thi thử trên hệ thống thi giả lập của Athena để có thể làm quen với kỳ thi quốc tế.
4. Học phí
Học phí được đóng một lần cho toàn khóa học là 3 triệu.
Xem lịch khai giảng tại đây.
5. Bước phát triển tiếp theo
Để tiếp nối chương trình MCSE, bạn có thể đăng ký học tiếp để trở thành một MCDBA (học thêm 1 môn bắt buộc về quản trị SQL Server 2000 nữa)
6. Nội dung chi tiết từng chương trình:
Mã số
Tên chương trình / Nội dung chi tiết
70-293
Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
Module 1: Introducing Windows Server 2003 Network Infrastructure Planning, Tools
Module 2: Planning and Optimizing a TCP/IP Physical and Logical Network
Module 3: Planning, Optimizing, and Troubleshooting DHCP
Module 4: Planning a DNS Strategy
Module 5: Optimizing and Troubleshooting DNS
Module 6: Planning and Optimizing WINS
Module 7: Planning and Troubleshooting IPSec
Module 8: Planning Network Access
Module 9: Troubleshooting Network Access
Module 10: Planning a Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-294
Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
Module 1: Introduction to Active Directory Infrastructure
Module 2: Implementing an Active Directory Forest and Domain Structure
Module 3: Implementing an Organizational Unit Structure
Module 4: Implementing User, Group, and Computer Accounts
Module 5: Implementing Group Policy
Module 6: Deploying and Managing Software by Using Group Policy
Module 7: Implementing Sites to Manage Active Directory Replication
Module 8: Implementing the Placement of Domain Controllers
Module 9: Managing Operations Masters
Module 10: Maintaining Active Directory Availability
Module 11: Planning and Implementing an Active Directory Infrastructure
70-297
Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
Module 1: Introduction to Designing an Active Directory and Network Infrastructure
Module 2: Designing a Forest and Domain Infrastructure
Module 3: Designing a Site Infrastructure
Module 4: Designing the Administrative Structure
Module 5: Designing for Group Policy
Module 6: Designing the Physical Network
Module 7: Designing for Network Connectivity
Module 8: Designing a Name Resolution Strategy
Module 9: Designing the Network Access Infrastructure
70-298
Designing Security for a Microsoft Windows Server 2003 Network
Module 1: Introduction to Designing Security
Module 2: Creating a Plan for Network Security
Module 3: Identifying Threats to Network Security
Module 4: Analyzing Security Risks
Module 5: Creating a Security Design for Physical Resources
Module 6: Creating a Security Design for Computers
Module 7: Creating a Security Design for Accounts
Module 8: Creating a Security Design for Authentication
Module 9: Creating a Security Design for Data
Module 10: Creating a Security Design for Data Transmission
Module 11: Creating a Security Design for Network Perimeters

ng-k-lch-hc-2


0943 23 00 99
Bản đồ