Firefox chặn Inline và Eval JavaScript trên các trang nội bộ để ngăn chặn các cuộc tấn công Injection

Trong nỗ lực giảm thiểu các vấn đề về cross-site scripting tiềm năng trong Firefox, Mozilla đã chặn thực thi tất cả các tập lệnh inline và các hàm giống như eval nguy hiểm tiềm tàng được tích hợp trong "about: page" chính là cổng vào các tuỳ chọn, cài đặt và thống kê nhạy cảm của trình duyệt. Trình duyệt Firefox có 45 trang lưu trữ nội bộ như vậy về các trang, một số trang được liệt kê [...]


0943 23 00 99
Bản đồ