Linux Standard Input Output Error

1. Khái niệm - Ở trong hệ điều hành linux và unix các node dữ liệu đều là file, bao gồm tập tin, thư mục, các thiết bị - Mỗi một file sẽ tương ứng với một con số gọi là File Descriptor. - File Descriptor đặc biệt để dùng cho input và output + File Descriptor 0 tương ứng standard input --> dấu " < " hoặc dấu " 0< " + File Descriptor 1 tương ứng standard output --> dấu " > [...]


0943 23 00 99
Bản đồ