Hotline: 094.320.0088

Nhận dạng và quản lý truy cập (IAM) là gì?

Cùng tìm hiểu về nhận dạng và quản lý truy cập (IAM), cách IAM hoạt động và lý do tại sao các doanh nghiệp/tổ chức nên trang bị giải pháp IAM. Quản lý danh tính và truy cập (IAM) là một thuật ngữ bao gồm các sản phẩm, quy trình và chính sách được sử […]