Hotline: 094.320.0088

Xóa Kernel Không Sử Dụng Ubuntu Server

Khi ta sử dụng máy linux lâu ngày, hệ thống linux sẽ được update kernel. Phân vùng /boot sẽ có khả năng bị hết dung lượng chứa và sẽ không thể update được kernel. Ở phần bên dưới, trung tâm Athena hướng dẫn bạn cách để xóa các kernel linux không dùng.

– Bước 1: Ta sẽ kiểm tra các kernel đang có trong máy và kernel đang hoạt động

root@nhanle:~# cd /boot

root@nhanle:/boot# ls
config-4.15.0-101-generic initrd.img-4.15.0-101-generic System.map-4.15.0-101-generic vmlinuz-4.15.0-106-generic
config-4.15.0-106-generic initrd.img-4.15.0-106-generic System.map-4.15.0-106-generic vmlinuz-4.15.0-55-generic
config-4.15.0-55-generic initrd.img-4.15.0-55-generic System.map-4.15.0-55-generic
grub lost+found vmlinuz-4.15.0-101-generic

root@nhanle:~# uname -r
4.15.0-106-generic

– Bước 2: Kiểm tra các phiên bản kernel ta có thể xóa có trong máy tính.

root@nhanle:~# sudo dpkg –list ‘linux-image*’|awk ‘{ if ($1==”ii”) print $2}’|grep -v `uname -r`
linux-image-4.15.0-101-generic
linux-image-generic

– Bước 3: Sử dụng câu lệnh apt để xóa kernel

root@nhanle:~# apt purge linux-image-4.15.0-101-generic
root@nhanle:~# apt purge linux-image-generic

– Bước 4: Xóa các file kernel cũ còn trong máy

root@nhanle:/boot# rm -rf config-4.15.0-55-generic
root@nhanle:/boot# rm -rf initrd.img-4.15.0-55-generic
root@nhanle:/boot# rm -rf System.map-4.15.0-55-generic
root@nhanle:/boot# rm -rf System.map-4.15.0-101-generic
root@nhanle:/boot# rm -rf vmlinuz-4.15.0-101-generic
root@nhanle:/boot# rm -rf vmlinuz-4.15.0-55-generic

– Bước 5: Cập nhật lại Grub Boot Loader

root@nhanle:/boot# update-grub2
Sourcing file `/etc/default/grub’
Generating grub configuration file …
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-106-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-106-generic
done

root@nhanle:/boot# init 6

Chúc các bạn thành công.