Hotline: 094.320.0088

Bộ lọc Wireshark Phần 3

Lưu lượng lớp liên kết

Để hiển thị lưu lượng ARP

arp

Hiển thị các khung giao thức ARP được gửi từ thiết bị có địa chỉ MAC XX-XX-XX-XX-XX

mac

Hiển thị các khung giao thức ARP được gửi từ một thiết bị có địa chỉ IP 192.168.31.91:

31.91

Hiển thị các khung giao thức ARP được gửi đến một thiết bị có địa chỉ MAC 00: 00: 00: 00: 00 (địa chỉ này được sử dụng khi giao thức cố gắng tìm ra địa chỉ MAC đích. Một địa chỉ phổ biến khác có thể khiến bạn nhầm lẫn là ff: ff: ff: ff: ff: ff, đây là địa chỉ quảng bá, nghĩa là các tin nhắn có địa chỉ này dành cho tất cả các thiết bị trên mạng cục bộ):

00.00.00.00.00

Hiển thị các khung giao thức ARP được gửi đến thiết bị có địa chỉ IP 192.168.31.5:

dst

Hiển thị lưu lượng Ethernet:

eth

Hiển thị các khung (nói chung, tất cả các khung, không chỉ ARP, như trong các ví dụ trước) được gửi từ một thiết bị có địa chỉ MAC 00: 00: 00: 00: 00: 00:

eth.src

Hiển thị các khung được gửi đến thiết bị có địa chỉ MAC 00: 00: 00: 00: 00: 00:

eth.dst