Giám Sát Nginx Với Amplify

Amplify là ứng dụng web dùng để giám sát hệ thống Nginx và Mysql từ xa, được cung cấp bởi NGINX. Một số tính năng chính của Amplify như sau: Tổng quan và SLA cho phép kiểm tra sức khỏe của Nginx cứ mỗi 30 giây. Sơ đồ số liệu tổng quan cho Nginx, PHP-FGM […]