Hotline: 094.320.0088

Thiết Lập DHCP Server Ubuntu 18.04

Ở trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ thử nghiệm thiết lập DHCP Server ở trên Ubuntu Server 18.04. Các phần chính của bài viết

  • Khái niệm dịch vụ DHCP
  • Cài đặt DHCP Server Ubuntu Server 18.04
  • Thiết lập Option 121 và cấp địa chỉ theo Mac-Address trên DHCP Server

Các bạn có thể tham khảo video ở bên dưới để xem quá trình thực hiện bài thực hành này

1. Khái niệm dịch vụ DHCP

– Dịch vụ DHCP server được sử dụng để cấp phát các thông số cho máy người dùng. Các thông số thường được cấp phát cho máy client để đảm bảo quá trình kết nối Intenret

  • Địa chỉ IP Address
  • Subnet Mask
  • Default Gateway
  • Domain Name Server

– Ngoài ra dịch vụ DHCP còn cấp phát được nhiều yếu tố khác, ta có thể tra cứu DHCP Option IANA.

2. Cài đặt DHCP Server Ubuntu Server 18.04

– Bước 1: Tạo file cấu hình ở vị trí /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

root@mail:~# cd /etc/netplan/
root@mail:/etc/netplan# vi 50-cloud-init.yaml

hinh gan ip

root@srv:~# netplan apply

– Bước 2: Thực hiện cài đặt và cấu hình isc-dhcp-server

root@srv:~# apt -y install isc-dhcp-server
root@srv:/etc/dhcp# cat dhcpd.conf > dhcpd.conf.bak
root@srv:/etc/dhcp# cat /dev/null > dhcpd.conf
root@srv:~# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

option domain-name “vmware.lab”;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
authoritative;

subnet 192.168.255.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.255.2;
option subnet-mask 255.255.255.0;
range dynamic-bootp 192.168.255.180 192.168.255.195;
}

root@dlp:~# systemctl restart isc-dhcp-server

– Bước 3: Kiểm tra các địa chỉ IP đã được cấp phát

root@srv:~# cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.3.5

# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;

server-duid “\000\001\000\001&\210\257\244\000\014)\272*.”;

lease 192.168.255.180 {
starts 5 2020/06/26 13:10:32;
ends 6 2020/06/27 01:10:32;
cltt 5 2020/06/26 13:10:32;
binding state active;
next binding state free;
rewind binding state free;
hardware ethernet 00:0c:29:db:f2:84;
uid “\001\000\014)\333\362\204”;
}

3. Thiết lập Option 121 và 249 cấp địa chỉ theo Mac-Address trên DHCP Server

– Để cấp các thông số định tuyến cho client ta sử dụng Option 121 và option 249

– Ta thiết lập lại file cấu hình “dhcpd.conf” của DHCP Server theo nội dung bên dưới

root@srv:~# cd /etc/dhcp/
root@srv:/etc/dhcp# vim dhcpd.conf

option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of integer 8;
option ms-classless-static-routes code 249 = array of integer 8;

option domain-name “vmware.lab”;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
authoritative;

subnet 192.168.255.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.255.2;
option subnet-mask 255.255.255.0;
range dynamic-bootp 192.168.255.180 192.168.255.200;

option ms-classless-static-routes 24, 8, 8, 8, 192, 168, 255, 130,
24, 216, 58, 199, 192, 168, 255, 130,
24, 31, 13, 95, 192, 168, 255, 130;
option rfc3442-classless-static-routes 24, 8, 8, 8, 192, 168, 255, 130,
24, 216, 58, 199, 192, 168, 255, 130,
24, 31, 13, 95, 192, 168, 255, 130;
}

host Workstation {
hardware ethernet CA:FE:CA:FE:80:00;a
fixed-address 192.168.255.220;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.255.2;
option domain-name-servers 208.67.222.222;
}