Thiết lập Juniper vSRX Firewall

Trong bài viết này chúng ta sẽ thử nghiệm nạp firewall vSRX của Juniper vào trong VMware Workstation để sử dụng cho khóa học ACNS.

– Bước 1: Ta sẽ download source máy ảo Link Download

– Bước 2: Thiết lập sơ đồ vSRX Router Firewall

h1

– Bước 3: Thiết lập Serial Port

h2

– Bước 4: Thông số đăng nhập username: root và không có password mặc định và kiểm tra các interface đang có

h3

h4

[edit]

root# set system host-name vSRX-1

root# set system root-authentication plain-text-password

New password: 123abc!!!

Retype new password: 123abc!!!

[edit]

root@vSRX-1# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 192.168.56.253/24

[edit]

root@vSRX-1# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic system-services ping

[edit]

root# commit

– Bước 5: Kiểm tra kết nối Ping và SSH vào firewall

h5