Enter your keyword

Thiết lập Juniper vSRX Firewall

Trong bài viết này chúng ta sẽ thử nghiệm nạp firewall vSRX của Juniper vào trong VMware Workstation để sử dụng cho khóa học ACNS.

– Bước 1: Ta sẽ download source máy ảo Link Download

– Bước 2: Thiết lập sơ đồ vSRX Router Firewall

– Bước 3: Thiết lập Serial Port

– Bước 4: Thông số đăng nhập username: root và không có password mặc định và kiểm tra các interface đang có

[edit]

root# set system host-name vSRX-1

root# set system root-authentication plain-text-password

New password: 123abc!!!

Retype new password: 123abc!!!

[edit]

root@vSRX-1# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 192.168.56.253/24

[edit]

root@vSRX-1# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic system-services ping

[edit]

root# commit

– Bước 5: Kiểm tra kết nối Ping và SSH vào firewall

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon