Hotline: 094.320.0088

Giới hạn dung lượng mail trên Zimbra

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn giới hạn dung lượng nội dung và đính kèm trên email dùng máy chủ mail Zimbra.

Đầu tiên chúng ta chuyển sang người dùng zimbra

root@mail:~# su – zimbra

Kiểm tra dung lượng tối đa của email

zimbra@mail:~$ postconf message_size_limit
message_size_limit = 10240000

Cấu hình lại dung lượng email

zimbra@mail:~$ zmprov modifyConfig zimbraMtaMaxMessageSize 20480000
zimbra@mail:~$ postfix reload
/postfix-script: refreshing the Postfix mail system

Kiểm tra lại

zimbra@mail:~$ postconf message_size_limit
message_size_limit = 20480000