Hotline: 094.320.0088

Hướng dẫn xem mật khẩu Wifi trên Windows 10

Hướng dẫn xem mật khẩu Wifi trên Windows 10

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 và đang muốn xem lại các Key (mật khẩu) Wifi đã lưu trước đây, bạn có thể làm theo cách sau:
1. Sử dụng lệnh Netsh trong Command Line Interface (CLI)
Mở RUN (Windows + R) gõ: cmd
Trong CLI gõ tiếp lệnh sau: netsh wlan show profile
mat khau wifi windows 10 1
##Cách này chỉ hiển thị các tên (SSID) Wifi đã lưu, không hiển thị Key. Hãy làm theo cách bên dưới để xem được Key Wifi đã lưu.
2. Xem chi tiết hơn với PowerShell script
Mở RUN gõ: Powershell
Trong CLI gõ tiếp đoạn script sau:
“(netsh wlan show profiles) | Select-String “\:(.+)$” | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profile name=”$name” key=clear)} | Select-String “Key Content\W+\:(.+)$” | %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass }} | Format-Table -AutoSize
pause”
mat khau wifi windows 10 2
Bạn có thể lưu đoạn Script này lại với định dạng Powershell (*.ps1). Mỗi lần khởi chạy script này bạn sẽ chạy như sau trong PowerShell.
Trong PowerShell gõ: powershell.exe -noprofile -executionpolicy bypass -file .\showifi.ps1
##.\showwifi.ps1 là đoạn script đã được lưu lại.
mat khau wifi windows 10 3

Như vậy chỉ với một đoạn mã lệnh cơ bản bạn đã có thể xem mật khẩu Wifi trên Windows 10 đã được lưu.