Hotline: 094.320.0088

Linux Standard Input Output Error

1. Khái niệm – Ở trong hệ điều hành linux và unix các node dữ liệu đều là file, bao gồm tập tin, thư mục, các thiết bị – Mỗi một file sẽ tương ứng với một con số gọi là File Descriptor. – File Descriptor đặc biệt để dùng cho input và output + […]