Hotline: 094.320.0088

Hyper-V replicate workgroup

Hyper-V replicate workgroup

Hyper-V Replicate là tính năng có sẵn ở trong hệ thống ảo hóa Hyper-V của Micrsoft. Thông qua tính năng này ta có thể sử dụng để tạo bảng dự phòng cho máy ảo Hyper-V. Thời gian replicate của máy ảo mặc định là mỗi 5 phút một lần hoặc ta có thể thiết lập […]

Triển Khai GreenBone Community Feed

GreenBone Community Feed là công cụ dùng để kiểm tra lỗi bảo mật cho hệ điều hành. Đây là công cụ thường được mọi người gọi là chương trình OpenVAS. Ở phần bên dưới trung tâm Athena hướng dẫn các bạn cài đặt và kiểm tra lỗi bảo mật cho hệ thống máy chủ bằng […]

Thiết Lập MySQL 8 Group Replication

Trong bài viết này ta sẽ thiết lập MySQL Group Replication trên 2 máy chủ CentOS 8. Sau khi thiết lập xong chúng ta sẽ có cụm máy chủ có khả năng đọc ghi ở trên cùng nhiều cơ sở dữ liệu. Các bạn tham khảo video bên dưới 1. Thiết lập Reposistory và cài […]

Thiết Lập Django CMS Trên Ubuntu Server

– Kiểm tra phiên bản python trên máy linux thấy đang là python 2.7 root@srv:/home/nhanld# python Python 2.7.12 (default, Dec 4 2017, 14:50:18) [GCC 5.4.0 20160609] on linux2 Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information. >>> exit() – Thực hiện chuyển sang python 3 root@srv:/home/nhanld# update-alternatives –remove python /usr/bin/python2 root@srv:/home/nhanld# update-alternatives –install /usr/bin/python […]

Linux Standard Input Output Error

1. Khái niệm – Ở trong hệ điều hành linux và unix các node dữ liệu đều là file, bao gồm tập tin, thư mục, các thiết bị – Mỗi một file sẽ tương ứng với một con số gọi là File Descriptor. – File Descriptor đặc biệt để dùng cho input và output + […]

Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco FlexVPN Site To Site

Sơ đồ bài thực hành – Thiết lập IP và định tuyến tại Router 1 R1>enable R1#conf t R1(config)# hostname R1 R1(config)# interface ethernet 0/0 R1(config-if)# ip add 192.1.12.1 255.255.255.252 R1(config-if)# no sh R1(config-if)# exit R1(config-if)# int ethernet 0/1 R1(config-if)# ip add 172.16.1.254 255.255.255.0 R1(config-if)# no sh R1(config-if)# exit R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.12.2 […]