Hotline: 094.320.0088

Triển Khai GreenBone Community Feed

GreenBone Community Feed là công cụ dùng để kiểm tra lỗi bảo mật cho hệ điều hành. Đây là công cụ thường được mọi người gọi là chương trình OpenVAS. Ở phần bên dưới trung tâm Athena hướng dẫn các bạn cài đặt và kiểm tra lỗi bảo mật cho hệ thống máy chủ bằng công cụ Greenbone Community Feed

 

– Cài đặt OpenVAS ở trên Kali Linux hoặc Parrot OS Security từ reposistory

root@nhanld:~# apt-get update
root@nhanld:~# apt-get dist-upgrade
root@nhanld:~# apt-get install openvas
root@nhanld:~# openvas-setup
root@nhanld:~# netstat -ltunp
root@nhanld:~# openvas-start

[*] Opening Web UI (https://127.0.0.1:9392) in: 5… 4… 3… 2… 1…

[>] Checking for admin user
[*] Creating admin user
User created with password ‘b123ac36-40ee-4630-a340-aa9c59b99ff1’.

– Thiết lập OpenVAS hoạt động ở trên tất cả IP của máy chủ bằng cách chuyển IP từ 127.0.0.1 thành 0.0.0.0

root@nhanld:~# cd /lib/systemd/system
root@nhanld:/lib/systemd/system# sed -e ‘s/127.0.0.1/0.0.0.0/g’ greenbone-security-assistant.service openvas-manager.service openvas-scanner.service -i

– Thiết lập scripts khởi động và cấu hình thêm tính năng ” –allow-header-host 192.168.1.15 ” , với địa chỉ 192.168.1.15 là địa chỉ IP của máy ảo.
root@nhanld:~# vim /lib/systemd/system/greenbone-security-assistant.service

[Unit]
Description=Greenbone Security Assistant
Documentation=man:gsad(8) http://www.openvas.org/
Wants=openvas-manager.service

[Service]
Type=simple
PIDFile=/var/run/gsad.pid
ExecStart=/usr/sbin/gsad –foreground –listen=0.0.0.0 –port=9392 –mlisten=0.0.0.0 –mport=9390 –allow-header-host 192.168.1.15
root@nhanld:/lib/systemd/system# systemctl daemon-reload
root@nhanld:/lib/systemd/system# systemctl restart greenbone-security-assistant.service
root@nhanld:/lib/systemd/system# systemctl restart openvas-manager.service
root@nhanld:/lib/systemd/system# systemctl restart openvas-scanner.service

root@nhanld:/lib/systemd/system# systemctl enable greenbone-security-assistant.service
root@nhanld:/lib/systemd/system# systemctl enable openvas-manager.service
root@nhanld:/lib/systemd/system# systemctl enable openvas-scanner.service

– Đăng nhập vào trang web quản lý “https://192.168.255.129:9392” với username và mật khẩu được tạo ra trong quá trình setup
+ username: admin
+ password: b123ac36-40ee-4630-a340-aa9c59b99ff1

– Thực hiện cập nhật signature cho GreenBone Security và rebuild lại GreenBone Security Community

root@nhanld:~# greenbone-nvt-sync
root@nhanld:~# greenbone-scapdata-sync
root@nhanld:~# greenbone-certdata-sync
root@nhanld:~# openvasmd –rebuild –progress