Hotline: 094.320.0088

Hyper-V replicate workgroup

Hyper-V replicate workgroup

Hyper-V Replicate là tính năng có sẵn ở trong hệ thống ảo hóa Hyper-V của Micrsoft. Thông qua tính năng này ta có thể sử dụng để tạo bảng dự phòng cho máy ảo Hyper-V. Thời gian replicate của máy ảo mặc định là mỗi 5 phút một lần hoặc ta có thể thiết lập lịch vào một thời điểm nhất định. Quá trình thiết lập tính năng này thông qua các bước sau

  1. Import chứng chỉ vào các máy chủ Hyper-V
  2. Kích hoạt Hyper-V Replicate
  3. Nguồn tham khảo

1. Import chứng chỉ vào các máy chủ Hyper-V

Bước 1: Trong phần này ta sẽ thử nghiệm Hyper-V Replicated, các máy Hyper-V không có join vào domain nên ta cần thiết lập file hosts cho cả hai máy chủ HOST1-HYPER-V và HOST2-HYPER-V

HOST1-HYPER-V 192.168.255.220

HOST2-HYPER-V 192.168.255.221

Bước 2: Download và import chứng chỉ dạng certificated based authentication vào các máy ảo.

image
Import chứng chỉ cho Local Machine
image 1
Chọn file chứng chỉ dạng pfx. Lưu ý chứng chỉ ở đây phải hỗ trợ dạng Client Authentication
image 2
Nhập mật khẩu để giải mã key
image 3
Chọn vị trí lưu trữ là Personal
image 4
Kiểm tra thông tin chứng chỉ ở MMC máy chủ.

Bước 3: Kích hoạt Hyper-V Replicate trên HOST1-HYPER-V. Ta thực hiện chọn máy chủ HOST-1-HYPER-V và chọn Hyper-V Settings

image 5
Ta chọn Hyper-V Settings
image 6
Chọn Replicate Configuration
image 7
Ta chọn Certificate-Base Authentication để xác thực giữa 2 máy chủ
image 8
image 9

Các bạn lưu ý là quá trình này ta sẽ làm tương tự ở HOST2-HYPER-V

2. Kích hoạt Hyper-V replicate cho máy ảo

Bước 1: Ta có thể chọn  “Enable Replication” khi máy ảo đang hoạt động hoặc đang tắt. Hyper-V sẽ tạo ra check point, tương tự như take snapshot ở VMware và checkpoint này sẽ được replicate từ máy chủ HOST1-HYPER-V sang máy chủ HOST2-HYPER-V

image 10

Tại bước này, bạn đang ở HOST1-HYPER-V thì Replica Server thiết lập sẽ là HOST2-HYPER-V

image 12

image 14

Tiếp tục bạn sẽ chọn chứng chỉ của HOST1-HYPER-V

image 16

image 18

Mặc định thời gian Replicate được thiết lập 5 phút, bạn có thể tinh chỉnh bước này cho hợp lý với hệ thống của mình.

image 20

image 22

image 24

3. nguồn tham khảo

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/manage/set-up-hyper-v-replica

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831716(v=ws.11)