Enter your keyword

Thiết Lập MariaDB Database Server

Mục tiêu bài hướng dẫn Cài đặt Database Server với MariaDB 10 Thiết lập Remote Login cho database server 1. Thiết Lập Chuẩn Bị Cho Máy Chủ và Cài Đặt Database Server [root@samba ~]# cd /etc/yum.repos.d/ [root@samba yum.repos.d]# vi MariaDB.repo [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 [root@samba ~]# yum update [root@samba ~]# […]

Theo dõi tiến trình hệ thống với htop

Lệnh htop trong Linux là một tiện ích dòng lệnh cho phép người dùng theo dõi các tiến trình hệ thống quan trọng trong thời gian thực. Lợi ích của lệnh htop Bạn có thể theo dõi các tài nguyên hoặc tiến trình quan trọng của hệ thống trong thời gian thực. Màu sắc được […]

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon