Hotline: 094.320.0088

Hướng dẫn thực hiện video clip nộp báo cáo thực tập Athena

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIDEO CLIP NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP ATHENA

Nhằm rèn luyện khả năng tự tin vào bản thân, khả năng trình bày, khả năng chịu sức ép khi làm việc ở nhiều môi trường khác nhau, khả năng làm việc độc lập,.. cho các sinh viên khi tham gia thực tập tại Athena. Các sinh viên phải thực hiện các video clip như sau:

Clip 1: giới thiệu bản thân và đề tài thực tập

Nội dung

Trình bày về bản thân, đề tài đã chọn khi tham gia thực tập, các kiến thức cần có để thực hiện đề tài và mong muốn  kết quả đạt được. Thời lượng 5 phút.

Clip 2: Mô tả các bước trong quá trình thực hiện, các bước thực hiện đề tài

Clip 3: Tổng kết quá trình thực tập

Nội dung

  • Kết quả học được từ quá trình thực tập
  • Sự tiến bộ của cá nhân trong quá trình thực tập
  • Những kiến thức và kỹ năng còn thiếu sót cần bổ sung để đáp ứng được các tiêu chí tuyển dụng
  • Có tiếp tục tham gia chương trình thực tập nội trú để có 6 tháng kinh nghiệm thực tế không?

Lưu ý

  • Tất cả các clip cần up lên youtube và facebook.com. Mỗi clip cần ít nhất 10 comment từ bạn bè về kết quả mình làm được ( tham khảo các clip liên quan đến Athena trên youtube)
  • Gửi mail có chứa các đường link up ( youtube và facebook) cho thầy Thắng và giám sát thực tập Athena để kiểm tra hàng tuần, gửi về: thangvo@athena.edu.vn; marketing@athenavn.com; baocaoathena@gmail.com
  • Sử dụng phần mềm BB flash để thực hiện clip. Link download phần mềm thực hiện video clip báo cáo tại: http://tinyurl.com/videobaocaoathena.